Rodo

Rodo

BLIK

Klauzula RODO – Loteria BLIKOMANIA 2024

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych - .

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-718) przy ul. Czerniakowskiej 87A („PSP”).

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z PSP poprzez adres email: kontakt@blik.com lub pisemnie (adres siedziby PSP). PSP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby PSP). Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

PSP przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • marketingu bezpośredniego produktów i usług PSP po zakończeniu Loterii BLIKOMANIA oraz informowania o promocjach realizowanych wspólnie lub oddzielnie z współpracującymi z PSP bankami, agentami rozliczeniowymi i akceptantami w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • zgoda – dla prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług PSP oraz informowanie o promocjach realizowanych wspólnie lub oddzielnie z współpracującymi z PSP bankami, agentami rozliczeniowymi i akceptantami, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb, po zakończeniu Loterii BLIKOMANIA
Okres przechowywania danych

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług PSP, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb po zakończeniu Loterii BLIKOMANIA, PSP przechowuje dane do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.

Odbiorcy danych

PSP przekazuje Twoje dane osobowe podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie PSP (m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z PSP i wyłącznie zgodnie z poleceniami PSP.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest:

• realizacja prawnie uzasadnionego interesu PSP – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
• zgoda – masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
• zawarcie lub wykonanie umowy, lub zgoda – masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, tj. dla otrzymania od PSP swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W sytuacjach przewidzianych prawem masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Profilowanie

Dane osobowe są profilowane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez Administratora produktów lub usług do Twoich potrzeb. Profilowanie nie ma wpływu na Twoją sytuację prawną. Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają Twoje preferencje, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych lub personalizują komunikaty marketingowe. Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji.

BLIK

Klauzula informacyjna w zakresie danych zbieranych i przetwarzanych w biurze administratora na ul. Czerniakowskiej 87a na potrzeby monitoringu CCTV

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych - .

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować siępoprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje: wejście/wyjście z biura, recepcję, korytarze, klatki schodowe.

Monitoring CCTV obejmuje wizerunek osoby, która znajduje się w zasięgu oznaczonych kamer, z wykluczeniem przetwarzania danych biometrycznych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłobynarazić Administratora na szkodę

Podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes administratora, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”) związany z celami wskazanymi powyżej.

Okres przez który dane będą przechowywane
Dostęp do danych z monitoringu
  1. Dane zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 1 miesiąc.Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziąłwiadomość,iżmogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończeniapostępowania.
  2. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażająbezpieczeństwu,życiui zdrowiu pracowników i osób przebywającychna terenie biura, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:a) na wniosek osób trzecich;b) na wniosek organów prowadzącychpostępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego sąudostępniane tylko organom prowadzącympostępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnychprzepisów.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogąbyć przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowychze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującegosięochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należyskontaktowaćsię z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane sąwyżej.

Pani/Pana wizerunek jest w sposób automatyczny rejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego podczas przebywania w obszarze monitorowanym.

BLIK

Informacja Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o. w Warszawie dotycząca przetwarzania danych osobowych Personelu i Przedstawicieli kontrahentów Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o. („Kontrahenci PSP”)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”.

Administrator danych

Administratorem danych jest POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się na adres siedziby spółki wskazany wyżej lub na adres email: kontakt@blik.com. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@blik.com

Źródło Państwa danych

Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (dalej: „Kontrahent PSP”) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta PSP w procesie przez nas lub przez Kontrahentów PSP ofertowania produktów lub usług lub innym trybie zawierania umów między nami, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta PSP (w tym także jako podwykonawca lub współpracownik) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: „Umowa”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

1) zawarcie i realizacja Umowy, której stroną jest Kontrahent PSP (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

2) dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

3) archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Zakres danych osobowych i obowiązek ich podania

Przetwarzanie danych obejmuje dane osobowe identyfikujące osoby reprezentujące Kontrahenta PSP (dane osobowe osób reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów Kontrahenta PSP (łącznie „Przedstawiciele Kontrahenta PSP”)) oraz dane identyfikujące i kontaktowe osób wyznaczonych przez Kontrahenta PSP do kontaktu, których dane osobowe Kontrahenta PSP przekazał Administratorowi (dane osobowe swoich pracowników, współpracowników (łącznie jako „Personel Kontrahenta PSP”) i pracowników i współpracowników swoich podwykonawców lub współpracowników („Personel innych kontrahentów Kontrahenta PSP”), zaangażowanych w wykonywanie Umowy z Administratorem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania, w tym kontaktu pomiędzy Kontrahentem PSP a Administratorem.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od Twojego pracodawcy. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane bezpośrednio (np. dane podane na formularzach lub inny sposób), Administrator w każdym przypadku skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Działania na danych osobowych wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora będą realizowane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego - wobec przetwarzania danych dotyczących wnoszącego, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

Przetwarzanie danych na potrzeby realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.

Prawnie uzasadniony interes

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi dla Administratora są cele, o których mowa powyżej. Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in.

a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania,

b) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem,

c) charakter danych osobowych,

d) ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania,

e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Umowie, w tym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom.

Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.